ظرفیت تجارت

بازار های اصلیدرآمد کل (%)
آمریکای شمالی

35.00%
خاور میانه

32.00%
اروپای شمالی

21.00%
اروپای شرقی

12.00%

ارسال ایمیل به مدیریت

X